Tản mạn về nội thất: Trạng thái thiền định – Alusplash